Tietoa Muistolan tiloista ja toimintatavoista

logo

Ainutlaatuiset tilat kauniissa maalaismaisemassa ja ammattitaitoinen hoitaja

Tilat

Muistola on Koskisen perheen pihapiiristä löytyvä tunnelmallinen ja kodikas rakennus, jossa ei ole laitosmaisuuden häivääkään.

Sijainti Tampereen Teiskon Pohtolassa tarjoaa maaseudun rauhaa ja raikkautta. Vanhan ajan tunnelmaa henkivät tilat ovat esteettömät, turvalliset ja tilavat. Aidon kodin miljöö vie ajatukset mukaviin muistoihin ja yhdessäoloon sekä aktivoivat monenlaiseen tekemiseen ja liikkumiseen. Vanhat esineet ovat näkyvästi esillä Muistolan tiloissa, ja ne ovat myös yleisesti käytössä ja kosketeltavissa.

Kesken päivän on mahdollista levätä erillisessä makuutilassa. Halukkailla on lisäksi mahdollisuus päästä pihapiirissä sijaitsevalle verstaalle, ja tarjolla on muutenkin paljon kiinnostavia asioita niin miehille kuin naisillekin.

Suuri ja rauhallinen piha tarjoaa tilaa liikkumiseen sekä ulkoilmasta ja luonnosta nauttimiseen. Pihapiiristä löytyy esteetön elämyspolku nuotiopaikkoineen.

Muistola ei olisi Muistola ilman vanhoja esineitä ja huonekaluja sekä tiloja, jotka muistuttavat vanhan ajan tupaa. Tärkeintä on kuitenkin aito halu auttaa ikäihmisiä, osaaminen kohdata erilaisia ihmisiä sekä taito tarjota mielekästä ja kiinnostavaa tekemistä koko ryhmälle.

Vastuuhenkilö

Muistolassa on aina vastassa sama tuttu hoitaja, Katri Koskinen. Katri on laillistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, jolla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lisäksi hän on suorittanut lääkehoidon osaamiseen liittyvän LOP-kurssin. Katri on myös muistiasiantuntija sekä kinestetiikan osaaja. Lisäksi Katri on perehtynyt toimintakyvyn arviointiin, ja hänellä on pätevyys suorittaa CERAD-testejä. Aiemmalta koulutukseltaan Katri on diplomi-insinööri, joka huomasi pitävänsä ihmisistä tekniikkaa enemmän.

Toimintaperiaate

Muistola tarjoaa iloa, elämyksiä, monipuolisia aktiviteetteja sekä osallisuuden tunteen tutussa ja turvallisessa pienryhmässä. Kuntouttava toiminta kuuluu kaikkeen Muistolan tekemiseen.

Toimintamme on ammattimaista, tavoitteellista ja yksilöllistä. Paikalla on aina tuttu hoitaja, ja palveluajat ovat joustavat. Paljon muistelua sisältävä toimintatapa sopii monenkuntoisille asiakkaille ja tekee kaikista tasavertaisia osallistujia. Samalla luodaan mahdollisuus vertaistukeen ja uusiin ystävyyssuhteisiin.

Muistolassa huomioimme jokaisen asiakkaan omana ainutlaatuisena itsenään ja kaikki tulevat kuulluksi tasavertaisina yksilöinä. Ammattitaitoinen hoitaja saa ikäihmiset osallistumaan ja innostumaan sekä kokemaan itsensä tarpeellisiksi ja arvostetuiksi. Palvelun tavoitteena on tukea toimintakykyä, elämänlaatua, ikäihmisten kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista.

Tarvittaessa kannustamme ja ohjaamme asiakkaita omatoimisuuteen, ja kaiken saa tehdä omaan luontaiseen tahtiinsa. Avustustilanteissa noudatamme kinestetiikan oppeja ihmisten luonnollisista liikkumismalleista, niin että ihminen kokee itsensä aktiiviseksi osallistujaksi. Tarjolla on säännöllisesti kuntoutusta tukevia fyysisiä ja kognitiivisia aktiviteetteja, kuten lihaskunto-, tasapaino- ja muistiharjoituksia sekä aivojumppaliikkeitä. Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn lisäksi tärkeässä osassa ovat psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen.

Yksi Muistolan pääperiaatteista on myönteinen muistelu. Muistelun on todettu vahvistavan itsetuntoa, lisäävän ihmisen ainutlaatuisuuden tunnetta sekä vaikuttavan myönteisesti jopa masennustiloihin. Muistelu lisää muistisairaiden kommunikointia ja antaa heille mahdollisuuden olla tasavertaisia osallistujia muiden kanssa. Muistelu myös jäsentää omaa elämää ja identiteettiä ja se sopii erinomaisesti muillekin kuin muistisairaille. Mielekäs ohjelma ja lähellä oleva luonto houkuttelee Muistolaan myös omaisia.

Kuntouttavalla toimintatavalla pyritään saavuttamaan ja ylläpitämään toimintakyky, jolla selviää mahdollisimman itsenäisesti omassa ympäristössään sekä sosiaalisissa kontakteissa. Tutkitusti jo pelkkä kotoa lähteminen lisää ikäihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä. Myönteiset vaikutukset ovat suurimmillaan, kun tavoitteellinen ja mielekäs toiminta on yhdistetty tuttuun ryhmään sekä kotoisaan ympäristöön.

Arvot

Muistolassa iäkäs ihminen on aina, omien voimavarojensa mukaisesti, osallistuja ja toimija, jolla on omat tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja toimintatavat.

Näemme vanhuuden mahdollisuutena, joka voi merkitä kasvua ja kehitystä. Ikääntyminen on kiinteässä suhteessa historiaan, elämänkulkuun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Jokaisen asiakkaan elämänhistorian tunteminen, ihmisen omien voimavarojen ja kiinnostuksen kohteiden löytäminen ja niiden hyödyntäminen ovat avainasemassa kaikessa toiminnassa. Pääpaino on jäljellä olevan toimintakyvyn ja voimavarojen tukemisessa, hyödyntämisessä ja vaalimisessa – ei menetettyjen kykyjen esiin tuomisessa ja korostamisessa.

Muistolassa suhtaudumme ikäihmisiin aina arvostaen, ja he voivat kokea olevansa tasavertaisia sairauksistaan ja rajoitteistaan huolimatta. Toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa huomioidaan asiakkaiden omat mielipiteet.

Muistolan toimintatavat ja arvot pohjautuvat mm. Muistiliiton hyvän hoidon kriteeristöön sekä sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Historia

Muistola on toiminut alkuvuodesta 2013. Ensimmäiset viisi vuotta toiminta oli osavuorokautista perhehoitoa. Vuonna 2018 Muistola muuttui ammattimaiseksi toimijaksi, palvelusetelituottajaksi sekä Kotitorin yhteistyökumppaniksi.

Päivätoimintana toteutettu ikäihmisten perhehoito eli osavuorokautinen perhehoito lähti alun perin Muistolan vetäjän omasta haaveesta ja visiosta.